Sarpsborg TK ( STK) har i hele 22 år gjort forsøk på å bygge innendørs tennisanlegg. Allerede i 1986-87 ble det gjort en henvendelse til kommunen om oppsetting av boble på bane 1 og 2. Dette ble ikke akseptert av kommunen.

I 1988 og i 1991 ble det gjort forsøk på bygging av hall mellom Kirkegaten skole og den gamle yrkesskolen. Formannskapet gjorde etter innstilling fra rådmannen vedtak om at STK skulle få bygge tennishall på tomta. Hallen ble tegnet, nødvendig kapital sikret og alle nødvendige papirer oversendt bygningsrådet for behandling. Byggesøknaden ble imidlertid avvist fordi tomta måtte omreguleres. Saken kom opp igjen i 1992 etter kommunesammenslåingen, og etter innsigelse fra fylkeskommunen om bruk av tomta til utvidelse av yrkesskolen, ble hallsaken lagt død.

STK prøvde så muligheten for bygging på jordet ved Hjalmar Wessels vei, men igjen etter innsigelse fra fylkeskommunen ble også denne muligheten henlagt.

I 1993 fikk STK en henvendelse fra rådmannsadministrasjonen om at Sarpsborg kommune kanskje måtte bygge nytt tilfluktsrom under Kulås etter nedleggelse av tilfluktsrom i Sagahuset og i yrkesskolen. STK fikk tak i aktører som foretok grunnboringer i Kulås, og som tegnet et nytt anlegg i fjellet med inngang ved bane 5. Disse tegningene omfattet to tennisbaner, svømmebasseng, badmintonbane og turnhall. Etter flere år med planlegging og stor resursbruk, kom det brev fra Sarpsborg kommune om at det ikke lengre var behov for bygging av nytt tilfluktsrom under Kulås. Dermed ble enda et prosjekt lagt dødt.

I 1999 var STK i gang igjen med nytt forsøk på bygging av to innendørsbaner i Kulås, over bane 5 og videre inn mot fjellet. Skisser ble laget og søknad ble sendt Borregaard 24.09.99. Søknaden ble avslått av Borregaard i brev av 29.10.99 med begrunnelse i at det ble for stort inngrep i parken. STK søkte Borregaard igjen – 27.03.2000 - med sterkt trykk på hvor stort behovet for et innendørsanlegg var, og at man kunne konsentrere alt ved ett anlegg. Man ville dessuten slippe å bygge servicebygg. Avslaget fra Borregaard ble gitt i brev 26.06.2000 på samme grunnlag som tidligere. STK hadde under forhandlinger med Borregaard også samtaler med eierne av ABB Bygget (stor hall, høyde 22 m) om leie og ombygging til tennishall. Leie og ombyggingskostnader ble imidlertid så store at hele kapitalen ville forsvinne. Prosjektet ble skrinlagt, da vi heller ikke fikk garanti for bruk av hallen ut over noen få år.

Nytt hallprosjekt i samarbeid med Sarpsborg Bordtennisklubb (SBK) ble forsøkt igangsatt i "kastgropa" med søknad til kommunen i brev av 16.10.2000. Det ble holdt felles møte med ordfører og rådmann 28.05.2001, hvor kommunen tildelte STK og SBK nevnte tomt. Etter

framlagte tegninger og befaring i området viste det seg at det ikke var mulig å bygge en så stor hall på grunn av store ledninger i bunnen av gropa. – Enda et hallprosjekt avsluttet.

I begynnelse av 2001 søkte STK i samarbeid med SBK Sarpsborg kommune om tildeling av området i Torsbekkdalen, syd for Bowlinghallen. I brev fra kommunen 04.10.01 ble det gitt tillatelse av kommunens øverste administrative ledelse om videre arbeid med saken. STK og SBK utarbeidet deretter et reguleringsforslag med to baner for tennis og en hall for bordtennis, samt felles servicebygg. SBK trakk seg i begynnelsen av 2004 fra prosjektet, da de heller ønsket å delta i et prosjekt ved nye Grålum skole i regi av idrettsrådet.

En ny skuffelse oppsto da Utvalget for plansaker ikke ville fremme reguleringsplanen for Torsbekkdalen. STK klagde saken inn for kommunen 23.09.04, og under avstemning i bystyret senere, ble det vedlatt at saken skulle fremmes på nytt for Utvalget.2 Bystyret godkjente i 2004 reguleringsplanen for Torsbekkdalen, noe som innebar at STK fikk tillatelse til å bygge syd for bowlinghallen. Våren 2005 klagde eier av bowlinghallen vedtaket inn for Planutvalget i kommunen. Planutvalget avviste klagen og eier av bowlinghallen og hans advokat klagde avgjørelsen inn for fylkesmannen. Fylkesmannen avviste klagen i februar 2007. STK hadde tidligere engasjert en ingeniør for å tegne hallen og for å få den godkjent i bygningsrådet. Tegningen ble sendt kommunnen, men ble ikke godkjent pga estetiske retningslinjer for bygg ved Torsbekkveien. Dessuten godtok kommunen kun arkitekttegnet hall. Firmaet BAS arkitekter ble forespurt i februar 2008 om å fullføre tegningen og få den godkjent i bygningsrådet. BAS' arkitekter hadde tegningene klare 08.04.08, og byggesøknad ble sendt kommunen. Kommunen godkjente rammesøkaden i melding om administrativt vedtak i brev av 02.06.08. STK gikk deretter ut til diverse firmaer for å få laget et kostnadsoverslag for bygget. Etter sommerferien forelå et kostnadsoverslag på 16 mill. kr. Dette var alt for dyrt i forhold til forventede kostnader, og STK ba om at nytt kostnadsoverslag ble utarbeidet, ved at all indre kledning ble fjernet og ny takkonstruksjon ble vurdert. STK venter på nytt kostnadsoverslag, og håper at regjeringen/stortinget i nær fremtid vil fjerne/redusere mva på idrettsbygg for lag/foreninger.

Etter møte med ordfører og rådmann ble det klart at vårt tidligere alternativ 2 om 2 baner på

stadion er skrinlagt. Det har imidlertid dukket opp et nytt alternativ 2, etter forespørsel fra Fredrikstad TK om å være med på å bygge en storhall på 4 baner i Fredrikstad. Dette kan være et godt alternativ, dersom hallen ikke blir lagt lenger bort enn på Rolvsøy.

Videre i år 2009 satser STK på å komme inn på kommunens 4-årige anleggsplan, etter anbefaling fra Idrettsrådet. STK vil dessuten kontakte/søke om midler fra forskjellige instanser, sponsorer og andre før en søknad om midler også blir sendt kommunen. For å lykkes i 2009, må alle byggekostnader være på plass slik at vi kan søke om spillemidler før 1. september.

Foreløpig sitter STK med en kapital på 2,5 mill. kr, satser på å få låne 1,5 mill. kr og at UI etter søknad vil gi ca. 2 mill. kr. STK er avhengig av at kommunen stiller opp med midler og at større sponsorer gjør det samme. Hallnavnet på begge sider av hallen et tenkt solgt til en hovedsponsor. Det er for tiden et gunstig tidspunkt for bygging.


2013

Ved årets begynnelse hadde vi fortsatt tro på Kalnesalternativet, samtidig som vi jobbet med Boblehallprosjektet. 

På vårparten strandet Kalnesaltrnativet nok en gang, og alt fokus ble rettet mot Boblehall. 

Da kombinasjonen med kunstgrus og Boblehall var relativt nytt, kontaktet vi andre klubber som hadde byttet til kunstgrus. Alle var kjempefornøyde, så vi valgte å gå videre. 

Vi kontaktet flere leverandører for å innhente tilbud, men det stoppet litt opp da flere av disse ikke hadde alle godkjennelser på plass, blant annet på brannsikkerhet.  Etter avklaring av dette, fikk vi satt opp et budsjett slik at alle søknader kunne bli sendt. 

Terje Nicolaysen tok runden med nabovarslene og fikk signaturen fra alle unntatt en. 

Alt så ut til å gå Tennisklubbens vei, denne gangen skulle vi endelig lykkes. Idrettsrådet og kommunen var på vårt parti, og da vi i desember fikk innvilget et kommunalt tilskudd på kr. 600.000, var vi helt sikre på at boblen skulle stå klar i 2014. 

Så kom tilbakeslaget, som også nådde forsiden i SA den 8.3-2014.  

Kommunens byggesaksavdeling avslo vår søknad og viste til 

Fylkeskommunens innsigelser om kulturminner og den ene manglende

underskriften. 

 Er det mulig!


Nå har STK holdt på i over 27 år for å få til en løsning, så skal dette stoppe oss.

I skrivende stund har vi fortsatt tro op at dette løser seg! 

Terje Nicolaysen og Terje Bjørge har gjort en kjempeinnsats i hallkomiteen. 


2014

Ordfører og leder av Utvalget for landbruk og teknikk lovte at boblehall kunne sette opp

dersom flesteparten av naboene godkjente dette. Derfor startet hele prosessen - og slik utviklet 

saken seg videre i 2014. 

Sarpsborg TK (STK) fikk avslag på søknaden om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i 

bygningsrådet i januar 2014. STK søkte deretter gjennom Bright Rådgivende Ingeniører AS 

kommunen ved Utvalg for landbruk og teknikk på nytt om dispensasjon fra avstands-

bestemmelsene. 

Etter fremmøte av naboer og politikere i ovennevnte utvalg på STKs baner ble det 23.04.2014

fattet vedtak om godkjennelse av boblehallens avstand til naboene med krav om at boblehallen

hadde midlertidig godkjennelse for perioden mellom oktober og mai (5 mnd i maksimum 5 år. 

Boblehallen skulle dessuten tilpasse seg nabolaget når det gjaldt lys, støy og åpningstider.


Nabotil bane 2 - Borghildsgate 20 klaget på kommunens vedtak i møtet 23.04.2014 

gjennom sin advokat Sundby og Lunde i brev av 22.mai 2014. Naboen hadde da greid å snu

8 av 9 naboer til sin fordel, og klagen omfattet alle disse naboene. 

Terje Nicolaysen og Randi-Brith Bjørge tok en ny rundemed naboene for å få disse til å godkjenne

boblen, da styret vedtok å senke halhøyden til ca. 7,5-8 meter istedenfor 10 meters høyde i 

tidligere søknad. Av 9 naboer godkjente 5 boblehall, 3 var imot og en var nøytral. 

I mellomtiden, før ny naborunde hadde STK gått ut med at det kunne bli nødvendig å flytte 

hallen (permanent hall) og hele uteanlegget til Sarpsborg Stadion (grusbanen). Det ble laget 

tegninger av det nye anlegget, og dette ble vist i Arbeiderbladet. Det ble dessuten innkalt til 

flere møter mellom Idrettsrådet, Sarpsborg 08 og Sarpsborg Bandyklubb om bygging av hall

i samarbeide med berørte klubber. Saken om hall strandet imidlertid, da Sarpsborg 08 ikke 

ønsket  å bruke arealet til tennishall. STK og leder av hallprosjektet Terje Nicolaysen ønsket 

derfor ikke å gå videre med prosjektet. 


Dokumenter og innspill til klagesaken fra advokat Sundby og Lunde ble oversendt av STK

19.08.2014 til Enhet Byggesak og Landbruk for evt. bredere behandling i fylket. 

Svaret derfra ga STK nytt håp, der Enhet Byggesak og Landbruk avslo klagen fra nevnte 

advokater. 

Saken ble deretter lagt frem for behandling hos politikerne i Utvalg for Landbruk og teknikk 

i møte 10.09.2014.


2015 – 2018

Skolebruksplanen ble forsinket flere år! Det siste nå er at det ikke skal utvikles mer på Kalnes, men bygges en friidrettshall på Greåker vgs. skole. Her har kommunen kjøpt en tomt for ca. 28. mill. og sammen med fylke og Frstad skal denne hallen stå klar i 2023, sies det! Sarpsborg Kommune ønsket å se på mulighetene for å flytte Tindlund barne- og ung. skole til Greåker vgs. og da i tillegg til friidrettshall bygge en idrettshall for Tindlund elevene! Her ble da Tennisen invitert med for å se på løsninger! Samtidig med dette tok eiendomssjefen i Olav Thon/ Amfi kjeden kontakt for å se på Interkomunalt anlegg på parkeringen til Østfoldhallen mot sør, oppe på butikkene! En p plass som i dag ikke brukes! Grunnen til at drifter (Olav Thon/ Amfi) av Storebrand sitt senter Østfoldhallen tok kontakt, var at det lekker vann ned i butikkene og det er dårlig isolert her! Fotballen var på vei ut og det skulle bygges et gigantisk Leke, bowling, klatreland med mye mer inne i hallen! Men så gikk Frstad Kommune inn og forlangte ny avtale og fotballen skal nå være der i 15 nye år med støtte fra kommunen og fylke. Da er vi blitt skives av eier her og der ser på det som skulle vært inne i fotballdelen på dette areal på p plassen utenfor her isteden! Igjen skives på oppløpssiden!


2019

Sarpsborg Kommune har tatt kontakt igjen og de ønsker å se muligheter sammen med oss på diverse gymsaler til skoler! Dette arbeidet settes i gang nå fra kommunen og de vet "selvfølgelig ikke" når dette skal være klart!


Sarpsborg Tennisklubb har nå pr. nov. 2019 - 305 flotte medlemmer og behovet for innendørsbaner er prekært!

Pr. i dag har vi et par timer i Kalnes hallen og de ivrigste reiser til Halden og Moss som har flott anlegg!

Tennishall trenger en tomt og en snill onkel (bedrifter) eller flere! Og/ eller etter over 30 år litt hjelp fra Sarpsborg Kommune! 2 baner trenger 18 x 36 meters hall med 9 meters høyde under taket!