Referat fra styremøte i STK 09.04.2019


Tilstestede: Randi-Brith Bjørge, Luis Arana Ruiz, Terje Nicolaysen, Per Henrik Andersen, Yngvar Grina og Hilde Grina (stedfortreder for ny sekretær)

Fraværende: Bjørg-Solveig Lindanger, Anders Folkvang, Ellen Bache-Mathiesen

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
-Mail fra Erling Omvik og Jonathan Dalnoki vedr. samarbeide mellom tennisklubbene i Østfold og Follo. Møte i Fredrikstad 11. mars. 
 8 klubber - 18 personer deltok. Yngvar møtte for STK. STK samarbeider allerede med Halden og Moss om trening. 
-Rapport fra samarbeidsmøtet
-Årsmøte i Sarpsborg Idrettsråd 27.3 i Sarpsborg Rådhus. Vedlagt årsmelding
-Årsmøte i Borg Bingo 
-Brønnøysundregistrene. Registrering av nytt styre i STK 
-Tilskuddsordninger for medlemsklubbene i Tennisregion Østland Øst 
-Innmelding Espen Fjellberg
-Invitasjon til 100-års-jubileum for Østfold Idrettskrets lørdag 27. april på Scandic City i Fredrikstad
-Tidsfrister for samordnet rapportering 2019 fra Norges Idrettsforbund og olympisk komite 
-Tilbud fra Europris om salg av dugnadspapir. (Ikke aktuelt for oss). 

3. Økonomi/regnskap
Våre bankinnskudd er plassert på høyrentekonto
Arild sender ut kontingent etter påske  
Thomas sender ut regninger for skiltsponsing etter påske 

Det er satt av midler (kr 150.000) til oppussing av klubbhus. Vi venter regning fra 
malerfirma. Det er imidlertid penger igjen, og vi vurderer å bruke midlene til også
å male styrerommet - evt til høsten. Garderobene i kjelleren trenger også opp-
gradering. Treningsapparater bør fjernes fra dame/jentegarderoben.

Det ble også foreslått å oppgradere kjøkkenet - evt å installere nytt. 
Det trengs også oppgradering av bu -men dette settes på vent foreløpig.

4. Trening/turneringer
Luis og Tino arrangerer kurs for barn og voksne. Treningstiden reduseres fra 
1 1/2  t time til 1 time for å få plass til flere deltakere. Luis fortsetter med kurs 
for de som har nybegynnerkurs fra før. Deltakerne trenger mye veiledning, og 
det blir vurdert om en fadderordning kunne være aktuelt.
Tino trener tirsdager og fredager, mens Luis har trening på tirsdager.
Kurs for barn er gratis. - Vi "lokker" deltakerne med gratis pølser og is. 

Deltakere på nybegynnerkurs trenger mye veiledning for å få inn riktig
ballbehandling og slag. 

Vi sponser deltakelse for de som trener i Halden. 

Det trengs nye baller - Luis informerer Randi-Brith om type og antall. 

Vi må sørge for å sende søknad om treningstid i Kalnes innen søknads-
fristen. 
Yngvar ordner drakter til spillere som mangler (Prozo)

Veteranene trener på onsdager fra kl 17 til 19 og søndager fra kl 17 til 18. 

Veteranlagene - det trengs en ny kaptein til 2. laget - ingen har sagt seg villig
hittil. 

5. Diverse 
-Medlemmer innkalles til dugnad
-Forespørsel om leie av klubbhus - besøk av 9 barn fra Chile -bruk av 
 klubbhuset på dagtid noen dager i juni
-Vi trenger IT-kyndig i klubben. Bjørg Solveig er aktuell (etter avlagt 
 eksamen i mai)
-Dugnad - det satses på dugnad ute lørdag etter påske (Yngvar er ansvarlig)
-Vi kan få sponset vask av klubbhuset hver 14. dag i sesongen -men satser
 også på "storvask" i begynnelsen og slutten av sesongen
-Leieboer -  vi har en inntekt på utleie av rom i 2. etg. Vi vurderer å avslutte 
 ordningen etter avsluttet leieavtale. Evt. vedtak i styret. 
-TV-kabler til TV må ordnes. Vi vurderer hvilke kanaler vi skal satse på.
-Lys på bane -  vi satser på 3 lys. Monteres med dimming kl. 22.00. 
-17. mai-arrangement. Luis kjøper inn is og sørger for planting i urnene
 ved inngangen. Yngvar handler inn øvrige varer. 

Hall
Det blir vurdert om det kan være aktuelt å sette opp boble på 2 baner. 
Men det ble sådd tvil om det kunne bli for store inngrep på anlegget.
(Leverandør kalles evt inn for å se på forholdene) . Dette må evt vedtas
i styremøte før endelig vedtak på årsmøtet.

Leder kaller inn til neste møte. 

Sarpsborg 13.4.2019