Styremøte Festiviteten 7.12.2017


Tilstede: Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Randi-Brith Bjørge, Elin Tvete, Anders Folkvang, Yngvar Grina og Hilde Grina  
Fraværende: Luis Arana Ruiz Lars-Jørgen Hansen Gabestad

1. Referat fra forrige møte
Referat fra forrige møte ble godkjent uten anmerkninger

2.Post
-Tillatelse til å delta på entrepenørbingo 2018 hos Borg Bingo SA
-Brev fra Sarpsborg Idrettsråd -tildeling av aktivitetsmidler med bakgrunn 
 i antall aktive medlemmer fra 6 - 19 år. LAM-midler 2017 på kr 27.600
-Meldt overgang til Halden - Kenneth Reinaas
-Info Sarpsborg Idrettsråd -innbydelse til Sarpsborggallaen 27.1 -STK får 
 2 gratis billetter. Diverse info om kommunens priser, medlemsregistrering,
 LAM-midler og momskompensasjon
-Norges Idrettsforbund - kandidater til årets ildsjelpris

3. Økonomi/regnskap
STK har tilsammen kr 3.126.000 + kr 239.000, dvs kr 3.365.000 på konto
(renter ikke medregnet)

Medlemstallet er på 225.Medlemmer som ikke har betalt kontingent er 
strøket fra medlemsregisteret .Vi har fått to nye medlemmer (8-10 år)
på slutten av året. Alle som deltar på trening i Halden har betalt avgift.

4. Trening/turneringer
9 medlemmer deltar på trening på Kalnes, 7 i Halden 
Treningstider for 1. og 2. laget er tirsdager fra kl. 20.30 på bane 1
og fra kl 21.00 til 22.00 på bane 2. 

Divisjonstennis
STK har to lag som deltar i divisjonstennis - 1. laget og 2.laget som 
deltar i hhv 3. og 4. divisjon. 
Ved manglende mannskap til 1.lagskamper hentes spillere fra 2. laget - 
noe som kan skape problemer. Det bør være 6 personer som forplikter 
seg på førstelagsspill. I tillegg arrangeres begge lags kamper ofte på 
samme tid. 

Oppsett for divisjonskamper i 2018 innebærer at 4.laget antagelig 
får kamper lengre unna og derfor vanskeligere å få folk til å stille. 
Lagene må forplikte seg, klubben kan ellers ilegges bøter på kr.5.000
dersom kamper avlyses. 

2. lag veteran må antagelig trekkes, siden ingen ønsker å stille opp
som kaptein. 

5. Anlegg
STK vil motta UI-midler for utbedring/omlegging av bane 4, 5 +
minibane. Henholdsvis kr 211.000 fra kommunen og kr 268.000
UI-midler for bane 4 og 5. I tillegg kommer kr 68.000 fra kommunen
og kr 170.000 UI-midler til minibanen.

Det er dessuten søkt om midler fra Gjensidige- og Sparebankstiftelsene
(kr 250.000 fra hver).
Det er søkt om tillatelse for graving foran bane 4 i forbindelse med
oppgradering. Tillatelse er gitt av Fylkeskommunen, Sarpsborg kommune
samt Borregaard. 

6. Diverse
-Aktuelt å leie ut hybel på klubbhuset
-Det trengs utbedringer innvendig på klubbhuset (stue og kjøkken).
 Det dannes en gruppe som kan sette opp budsjett for oppussing
 (maling) samt innkjøp av nye møbler og lamper. 
-Nye medlemmer i valgkomite ble Rune Hafell og Anders Hansen Sundnes

-Årsmøte arrangeres torsdag 15. februar på klubbhuset. 
-Årsrapport for klubbhus/anlegg (Luis) og sportskomiteen (Lars-Jørgen)
 må oversendes Hilde senest 31. januar 

-