Referat fra styremøte 24.10.2017

Tilstede:       Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Yngvar Grina, Hilde Grina
Fraværende: Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang, Elin Tvete 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post 
Mail fra Jan Vik                               Til potensielle deltakere på damelag med forespørsel
                                                     om passende treningsdager 
Mail fra Norges Idrettsforbund          Kurs i Klubbadmin
Mail Ann-Charlott Norderhaug          Forespørsel om brukte tennisballer til skole
Lotteri-og stifelsestilsynet                Kvittering på søknad om tilskudd til nærmiljøbane 
Norges Idrettsforbund                      Kurs i valgkomiteens arbeide
Norges Tennisforbund                      Terminliste 1.halvår 2018
Mail fra Borregaard
v/Roar Hagren                               Borregaard aksepterer bygging av midlertidig
                                                    anleggsvei 
Norges Tennisforbund                     Tingdokumenter til tennistinget 29.10 -
                                                    (vi deltar ikke)
Borg Bingo SA                               Fullmakt entrepenørbingo - vi har sendt fullmakt 
Norges Tennisforbund                    Forespørsel om å arrangere Challenge-turnering -
                                                   ikke aktuelt for oss. 
Norges Tennisforbund                    Høring vedrørende nytt turneringsreglement
Tennisregion Østland Vest              Lagserie for veteranlag innendørs - ikke aktuelt
                                                   for oss.
Brev til Sarpsborg kommune          Brev om midlertidig anleggsvei ved bane 4.
                                                   Fått godkjennelse fra Fylkeskommunen og Borregaard.
Terje Bjørge                                 Sendt søknader til Gjensidige- og Sparebankstiftelsene
                                                   om tilskudd til ombygging av bane 4 og 5, samt anlegg
                                                   av minibane (nærmiljøanlegg).

3. Økonomi regnskap
Vi har 223 medlemmer pr. dags dato - 30 nye, mens 42 har sluttet
(19 personer har ikke betalt kontingent). 

Forventede inntekter 
Momskompensasjon
LAM-midler
Bingomidler

Forventede utgifter 
Forsikring
Betale Halden for trening
Medlemskontingent til Norges Tennisforbund

4. Trening/turneringer
Det foregår trening av barn og unge på Kalnes og i Halden. Prisen for treningene er litt 
forskjellige, idet treningen i Halden blir dyrere -bl. på grunn av betaling for 
profesjonell trener og høyere halleie. Spillerne i Halden betaler halvparten av 
kostnadene, mens treningen i Kalnes er gratis. 

I Halden deltar 7 spillere på trening - 4 ganger 2 timer i uken, og 3 ganger 1 time - med
Timo som trener. På Kalnes er det trening med 7 deltakere 1 gang uken med
Christian Bromander som trener - og med Ellen Backe-Mathiesen som assistenttrener. 

Potensielle spillere på damelaget forespørres og må forplikte seg til å delta 
dersom det skal påmeldes damelag. 

5. Hall 
Ifølge Terje Nicolaysen vil Østfoldhallen fremdeles være opptatt med fotball 
fram til mars-Det pågår forhandlinger med kommunen og fylkeskommunen
om reguleringsendringer etc. 

6. Anlegg 
Randi-Brith stilte spørsmål om utbygging av bane 4, 5 og minibane var 
verdt det som er tenkt brukt på prosjektene- Det ble nevnt at det var 
lite spill på banene, og at andre mulige løsninger burde ha vært diskutert. 

Tilskudd av UI-midler beløper seg til kr 264.000, dvs kr 500.000 mindre 
enn antatt, da staten anså at oppgradering av bane 1 og 2 var en del
av maks bevilgning på kr 1 mill. STK har imidlertid søkt om nærmiljø-
midler til minibanen, da denne legges åpen for alle. Disse nærmiljø-
midlene utgjør kr 159.000 fra staten og kr 32.000 fra kommunen. Disse
midlene kompenserer for noen av de nevnte, tapte midlene.

Vi håper imidlertid på tilskudd fra Gjensidige-og Sparebankstiftelsene - 
hvert på kr. 250.000. Refusjon av MVA antas å utgjøre 100%. 

Det er prøvelagt ny grus på bane 1 og 2 - med en sterkere rødfarge.

Arbeidet på banene forventes fullført i begynnelsen av mai. Det må
avlegges eget regnskap for bane 4, 5 og eget for minibanen. 
Det bygges gjerder på 3m på begge sider av minibanen. 

7.Diverse
-Vi satser på utleie av hybel i klubbhuset for kr 3.000 pr. måned.
  Kontrakt må skrives. Utleie helst til idrettsinteresserte, men er 
  ingen betingelse.
- Prisen på utleie til arrangementer økes fra kr 750 til kr 1000. 
  Det bør utarbeides reglement for utleie. 
- Utstyr skal ryddes inn - det satses på dugnad 27.10 kl.16.00.
- Yngvar deltok på Idrettsrådets ledermøte på SFK-hytta. Det var 
  info om at STK sto oppført som mottaker av UI-midler og midler 
  til nærmiljøanlegg (4. plass), som ventes utbetalt i 2018. 
- Sammenkomst/grillaften var vellykket -ca. 40 personer deltok
- Veteranlagene hadde sammenkost på hytta til Øivind Jansen
- Julemøte -vi sjekker følgende aktuelle datoer med styremedlemmene
  30.11, 1.12, 7.12 eller 8.12.

29.10.2017