Referat fra styremøte - Sarpsborg Tennisklubb 13.6.2017

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Arild Hansen Sundnes, Elin Tvete, Rune Hafell, Lars-Jørgen Hansen Gabestad, Yngvar Grina
             og Hilde Grina
Fraværende: Luis Arana Ruiz og Anders Folkvang 

1. Referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post
Jonathan - FK       Mail vedr. evt samarbeide om trening i Nedre-Glomma-regionen
Delta-Gruppen -   Mail vedr. salg av reklame/sponsorskilt for gruppen (pris kr 2000) - Lars Jørgen eller Elin tar kontakt
Terje Nicolaysen - Mail vedr.orientering fra Thon Eiendom vedr. planer for utbygging av Østfold-hallen
                         evt. med planer om bygging av tennisbaner til utleie
Timo til Lars-Jørgen
                        Mail - Booket inn treningstid på Kalnes mandager og onsdager kl. 16- 18.30 
Nabovarsel         Brev - fra MTS Engineering AS for ombygging til tomannsboliger ved siden av bane 3.

3. Økonomi/regnskap
172 medlemmer har betalt medlemsavgift. Noen nye medlemmer (3-4) har ennå ikke betalt. Vi sender purring.
For trening 1 gang pr. uke betales det kr 1.000 pr. mnd - for 2 ganger pr.uke kr 1.500. 
Antall på trening er ca.25. De som melder seg inn etter juni betaler halv pris. 

4. Trening/turneringer  
Timo er inne som trener i sommer og frem til oktober. Innetrening avgjøres senere.  25 personer er
i trening. Trening er booket inn på Kalnes mandager og onsdager fra kl. 16.30 til 18.00.

Foreldregruppe er på gang med Terje Klavestad som initiativtager. Det er aktuelt å arrangere foreldre-
kvelder Det hadde vært ønskelig om en foreldregruppe også kunne engasjert seg i dugnad på
banene og vask/stell av klubbhuset.

I sommer er det ingen offisielle arrangementer og kunne kanskje brukes til aktiviteter på
banene for 12-13-åringene (sommerskole).

Fredrikstad TK har tatt initiativ til å få til et tettere samarbeide med trenerne for å få til bedre
satsing for de beste spillerne i klubbene. STK ser ikke at vi har spillere som kunne passe inn
i en slik gruppe nå, men kan evt. komme tilbake til dette neste år. Men Timo er vår trener for
tiden. 
Det kunne ellers være positivt for de aktuelle Østfold-trenerne evt. å innlede samarbeide for 
å styrke Østfoldtennisen. 

Randi-Brith sjekker fristen for påmelding av damelag. 

5. Hall
I mail fra Terje Nicolaysen ble det referert til et møte med Bjørge Øiestad (Eiendomssjef
i Thon Eiendom) som står for utbygging av Østfold-hallen. Tennis er lagt inn i planene
for ombygging av tidligere fotballhall. 

 6 .Anlegg
Det er forslag om å legge om bane 5 og asfaltbanen til kunstgrus - baner som kan absorbere
mye fuktighet og derfor er spillbare over lengre tid og lettere å vedlikeholde. Oppstart til
høsten. Det ble stilt spørsmål ved om også bane 4 også evt burde oppgraderes.
Det trengs også oppgradering av gjerdene på bane 3. Kostnader for første oppgradering
kommer på ca kr.400.000 -det forventes refusjon fra kommunen gjennom UI-midler
og momskompenssasjon. 

En del spillere liker best å spille på grus - og det kan derfor være aktuelt å beholde to baner med
vanlig grus. 

7. Diverse
-17.mai arrangementet var meget vellykket med ca 60 personer til stede -
 vi takker Elin for innsatsen 
-Det sørges for politiattester for aktuelle trenere
             
Sarpsborg 14.6.2017