Styremøte/julemøte 24.11.2016

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Rune Hafell, Arild Hansen Sundnes, Anders Folkvang, Elin Tvete, 
             Lars-Jørgen Gabestad Hansen, Yngvar Grina og Hilde Grina

Fraværende: Luis Arana Ruiz

1. Referat fra forrige møte
    Det var ingen anmerkninger til referatet.

2. Post
- Brev Sarpsborg kommune vedr. boligsoneparkering. Sendt brev til kommunen om at skilt
  er vanskelig å forstå. Noen besøkende har fått bøter fra kommunen. 
- Sendt brev til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. bingo 2017-
  Mottatt positivt svar. 
- Brev fra Norges Tennisforbund (NTF) om videreutdanning for trenere.
- Mail Øyestad (Østfoldhallen)- Terje Nicolaysen deltok på møte 15.11- orienterte
  fra møtet.
-Brev Klavestad (far til deltaker på trening) til Lars-Jørgen om muligheter for
 trening. Lars-Jørgen har svart at manglende innendørsmuligheter begrenser
 mulighetene i Sarpsborg. Klavestad ønsker å bidra hvis han kan.
 Venter med svar til nytt styre er valgt. Satser på å få igang foreldregruppe
 for de ivrigste spillerne. 
-McCash - info om Vipps
-Brev Nordea - ønske om "å bli bedre kjent med kundene sine". 

3. Økonomi/regnskap 
Vi har flyttet kr 2.6 mill over på høyrentekonto i Sparebank 1. I Nordea
har vi innskudd på kr 210.400,- på høyrentekonto og kr 7.500,- på medlems-
konto. 

Samlet innskudd beløper seg pr. d.d til kr 3.290.900,-. I tillegg kommer moms
på drift, LAM-midler + renter(ca kr.25.000,-).

Antall medlemmer (som har betalt) er 253. 25 medlemmer har skriftlig meldt
seg ut, 23 medlemmer har ikke betalt og blir strøket, 6 har meldt seg inn, 
men ikke betalt.Vi purrer. 

4. Trening/turneringer
7 spillere deltar på trening på Kalnes på mandager fra kl 17-18 - trener
Christian Bromander. 10 spillere deltar på trening i Halden og Hanne Ek
står for trening i Sarpsborghallen på lørdager kl 10-11 med 7 til 10 deltakere. 

Det ble foreslått å skille ut de beste spillerne for å få gitt dem et bedre
treningstilbud. 

Oppsett fra NTF for 4.divisjon for 1. lag og 2. lag er ferdig

5. Hall
Terje Nicolaysen holdt et innlegg mht muligheter for bygging av tennishall
på den gamle fotballbanen i Østfoldhallen. 

6. Diverse
-Skiltreklame- vi har fått skilt fra Toyota, og
 avtale om skilt er underskrevet av Vadtvedt.
-Valgkomite - Randi-Brith og Terje Bjørge ble valgt
-Årsmøte er fastsatt til 16.2.2017
-Rapporter fra komiteene må sendes inn senest en uke før møtet
 for sammenstilling i årsrapporten.  
25.11.2016