Protokoll fra årsmøte 19.02.2016

19. februar ble det avholdt årsmøte i Sarpsborg tennisklubbs lokaler.

1. Godkjenne de stemmeberettigede
10 stemmeberettigede var tilstede og ble godkjent.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Valgt til dirigent ble Yngvar Grina, referent Hilde Grina og til å undertegne protokollen Gunnar Sørensen
og Terje Bjørge.

4.Behandle årsmeldingen og evt gruppeårsmeldinger
Styrets årsmelding ble vedtatt med følgende rettelser/tilføyelser:

Arrangementer/sosiale
Fest for tillitsvalgte og lagspillere.

Arrangementer/sportslige
Pizza-turnering for tidligere medlemmer (10 stk) arrangert av Lars Jørgen Hansen Gabestad. 

Rapport hus-og anleggskomite
Hafslund Nett AS gravde ned høytspentkabel over tomt nord for asfaltbanen uten å spørre STK.
Avtale ble inngått og tinglyst. STK fikk utbetalt kr 3.500,- for "tort og svie". 

Sportslig årsrapport
Susanne Øyen deltok på damelaget. 

5.Regnskap i revidert stand
Revidert regnskap samt revisorrapport ble lagt fram og godkjent. 

6.Innkomne forslag og saker
Årsmøtet vedtok framlagte lovnorm, vedtatt av NIF 22. oktober 2015

7. Fastsette medlemskontingent
Ingen endringer i kontingenten ble foreslått. 

8. Vedta budsjett
Budsjettet ble vedtatt med følgende tillegg:
Forventet inntekt gjennom tilbakebetaling av moms er på ca. kr. 350.000,- for oppgradering
av bane 1 og 2. Dette gjør at budsjettoverskuddet for 2016 blir på samme beløp - ca kr. 350.000,-.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Ingen endringer ble vedtatt angående organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg
Følgende styre ble valgt:

Leder                                          Yngvar Grina
Nestleder og sportsjef                   Randi-Brith Bjørge
Kasserer                                      Arild Hansen Sundnes
Sekretær                                     Hilde Grina
Leder Anleggs- og huskomite         Luis Arana Ruiz
Leder Hallkomite                          Rune Hafell 
Leder media og informasjon          Lars Jørgen Hansen Gabestad 
Varamedlem                                Anders Folkvang
Varamedlem                                Elin Tvete

 Revisorer                                    Øivind Jansen
                                                  Jan E. Walstad 

Regnskapsansvarlig                      Thomas F. Jacobsen
Hallkonsulent                              Terje Nicolaysen

11. Premieutdeling
Premieutdeling for klubbmesterskap ble foretatt - se resultatene i årsberetningen.