Referat fra styremøte 13.1.2015

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Elin Tvete, Anders Folkvang
             Luis Arana Ruiz, Terje Nicolaysen, Yngvar Grina og Hilde Grina 

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post 
Øystein B. Hansen                 Nabovarsel 
Idrettsforbundet                    Mail med tilbud om utdanning av unge ledere
                                           Sendes videre til Mathias Odenbratt
Nabo ved bane 3                   SMS til Yngvar om støy fra klubbhuset - ikke behov for tilsvar 
Sarpsborg kommune              Brev fra Terje Bjørge/STK - hvor vi sier opp avtalen om boblehall på anlegget 

3. Økonomi/regnskap
Leder orienterte om regnskapet for 2014, som var levert av Thomas F. Jacobsen. Regnskapet skal godkjennes
av revisor og settes inn i årsrapporten. 

4. Trening/turneringer 
Det er kun 6 ungdommer som trener på Kalnes denne sesongen - vi fortsetter sponsing med kr 600 pr. person på
vårsesongen 2015. 

Henrik Norvald trekker seg ut av trening med NTA. Dette gjelder trening for Fredrikstad, Halden og Sarpsborg. 
Det er hittil søkt om to turneringer i regi av NTA - en i pinsen og en 20.-26. juli. STK må overta disse arrangementene - 
eller betale Henrik Norvald for å stå for dem. Lars Jørgen tar kontakt med Jonatan som er trener i Fredrikstad. Vi 
må avklare hvem som skal virke som trener i klubben fremover - og hva det vil koste. Adam?

 5. Anlegg/klubbhus 
Når det gjelder ombygging av bane 1 og 2 til kunstgrusbaner har vi hatt kontakt med Scansis, som vil be om anbud 
fra 4 entrepenører. Yngvar har foreløpig hatt kontakt på banen med to interesserte entrepenører. 

Hall 
To medlemmer fra Sarpsborg Høyre, samt to representanter fra Fredrikstad TK var tilstede på møtet. Det er stor 
frustrasjon i begge klubber over manglende muligheter for innendørsspill for deres medlemmer. Leder i STK 
redegjorde for historikken om planer for innendørshall i Sarpsborg. 

Det ble diskutert om det kunne være muligheter for samarbeide om hall for de to klubbene. Det ble bl.a. nevnt at det
ville være en fordel med en større medlemsmasse som ville sogne til hallen. 


STK har hatt 5 - 6 prosjekter på gang, men har blitt stoppet av forskjellige årsaker og forskjellige myndigheter hver 
gang. Bygging i Torsbekkdalen ble f.eks. stoppet, fordi krav til utseende på hallen ville kostet klubben kr. 2 mill 
ekstra. STK har brukt flere hundre tusen kroner på forskjellige utredninger og prosjekter. Likevel har klubben spart 
opp en stor sum, som den ønsker å bruke på hall - for kommunen ville utgiftene ikke bli store. 

Området i Torsbekkdalen er nå regulert til næringsutvikling- uten store krav til estetisk utforming-. STK's alternative 
ønske er da bygging av hall på Kalnes. En fordel med Kalnes ville være at Kalneshallens fasiliteter kan brukes, 
dermed ville det ikke være nødvendig å bygge eget serviceanlegg. Vi ønsker å stå som eier av hallen, som ellers 
kan leies ut til skoler på dagtid. Ved evt. bygging av hall satses det på å bruke ungdom på anleggslinja på Kalnes 
i prosjektet. 

Vårt forsøk når det gjaldt boblehall på 2 av STK's baner - ble i første omgang godkjent. På møtet i kommunen hvor 
beslutningen skulle tas, stilte imidlertid AP med to vararepresentanter, som stemte imot - og som derfor satt en 
stopper for prosjektet. Det er ikke mulig å klage på vedtaket. 

 Når det gjelder Fredrikstad TK, har de en tomt i Bydalen som de ønsker å selge til boligbygging, men klubben 
venter på svar fra politisk hold. I Fredrikstad er det imidlertid politisk vilje til å bygge et anlegg på Kongsten -
i nærheten av Kongstenhallen.

 Når det gjelder evt. hall på Rolvsøy, må mulighetene for tomt avklares, også hvor stor denne vil være-bl.a. 
av hensyn til mulige utvidelser i fremtiden. 

Medlemmene fra høyre mente det var størst aksept for å bygge flerbrukshaller, men fikk forståelse for at tennis
krevde et spesielt dekke bl.a. 

Fredrikstad TK vil holde oss oppdatert om utviklingen i deres planer. 

6. Diverse 
Kjøleskap på klubbhuset - vi vurderer å ha et visst varesortiment i Kjøleskapet i gangen. Dette skal være selvbetjent. Det 
bør settes oppslag om at kun kontant betaling er godkjent, og vi vil følge med på om selvbetjeningssalget kan 
videreføres. 

Vi bør vurdere å få en bedre oversikt over hvem som har nøkler til klubbhuset. 

I forbindelse med begravelsen til Rolf Johansen - mangeårig medlem av Sarpsborg TK - har vi bidratt med midler til 
Valaskjold sykehjem. 

Leder fikk fullmakt til å sette opp budsjett i samarbeide med økonomisk ansvarlig Thomas F. Jacobsen. 

Årsmøte avholdes 26. februar kl. 18.00 på STK's klubbhus. Komitelederne ble minnet om å levere inn sine 
rapporter til sekretær 14 dager i forveien. 

Sarpsborg 16.1.2015