Referat fra styremøte i Sarpsborg Tennisklubb 28.10.2014

Tilstede: Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Rune Hafell, Elin Tvete, 
              Yngvar Grina og Hilde Grina 

Fraværende: Luis Arana Ruiz og Anders Folkvang

 

1. Referat fra forrige møte 
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2. Post
   Nabo                                          Mailkorrespondanse vedr. baller over naboens gjerde
   Sarpsborg Idrettsråd                    Mail vedr. anleggsplan 2015-2018. Terje Nicolaysen og Yngvar Grina deltok på
                                                    ledermøte. Tildelte beløp står ved lag.
   Kraft til idretten                           Tilbud om bytte av strømleverandør. Uaktuelt for STK.
   Hafslund Nett Øst                        Info om navn/adresseendringer
   ØIK-drypp                                  Info om diverse saker: Miljøbevissthet, TV-aksjon, tilbud om besøk i klubben, 
                                                    treningssamarbeide, politiattester, ungdoms-OL, OL-2022, barnerettigheter, 
                                                    Grenseløs idrettsdag i Sarpsborg
   Østfold Idrettskrets                     Spillemiddelkurs 
   Borg Bingo AS                            Sendt søknad om bingospill i 2015 
   Nordea                                      Bekrefter fastrente med bonus med 12 mnds bindngstid. 
   Thomas F. Jacobsen                   Mottatt øk. oversikt pr. 31.9.2014 
   Sarpsborg Idrettsråd                   Aktivitet stadion
   Henrik Norvald                           Mail vedr. støtte til innetrening 
   Terje Nicolaysen                        Oversikt over kostnader ved bygging av hall 
   Fredrikstad TK                           Ønsker møte i forbindelse med evt samarbeide ved bygging av hall 

3. Økonomi/regnskap 
    Regnskap pr. 31.9 ble fremlagt. Overskuddet var på kr. 49.600. Forventede inntekter er LAM-midler, moms, 
    bingoinntekter, grasrotandel og, renter. Dette vil utgjøre ca. kr. 160.000. Egenkapitalen kan bli på ca.kr. 3,9 mill. 
    Klubben har 201 betalende medlemmer i 2014. 

    Styreweb: Vi håper at Styreweb blir integrert med det systemet Idrettsforbundet har pålagt alle klubber å bruke. 
    Dette må klargjøres før nyttår. Arild følger opp. 

4. Trening/turneringer 
    Vi trenger en liste fra Henrik Norvald om hvem som trener inne, samt navn og adresse til deres foreldre. 
    Det hadde vært positivt med en foreldregruppe som kunne bidra i klubben, men dette har vært vanskelig 
    å få til hittil. 

    Når det gjelder trenere, er det viktig å ha trenere som matcher nivået til de spillerne vi har i trening. Det 
    er også viktig at de utenlandske trenerne har gode nok norskkunnskaper. 

    Vi satser på å sponse deltakerne med kr 600 x 2 i innesesongen. Det sjekkes at deltakerne er medlemmer i klubben. 

5. Anlegg/klubbhus 
    Bane 1 og 2 trenger opprustning med omlegging til kunstgrus. Dette vil lette vedlikeholdet betraktelig. Vårt 
    nåværende anlegg krever mye vedlikehold, og det er ikke lett å skaffe folk til dugnader. 
    Vi har fått informasjon om hvilke erfaringer som er gjort fra andre klubber som har lagt om til kunstgrus. 

    Terje Bjørge har satt opp et foreløpig budsjett for evt. utbygging. STK's andel av utgiftene vil ligge på mellom 
    kr. 500.000 og 1,2 mill, avhengig av hvilke grunnarbeider som må gjøres. Hva støtten fra kommunen/fylket 
    vil bli, avhenger av hvilke alternativ som velges. Terje Bjørge utarbeider nytt budsjett som sendes styremedlemmene
    Så snart som mulig. Det kan evt. stemmes over forslagene på mail. 

    Hall
   Det har vært møter med Sarpsborg 08 og bandyklubben om evt. samarbeid ved bygging av tennishall på stadion. 
   STK hadde styrevedtak på at hele tennisanlegget kunne flyttes til stadion, men flytting er nå uaktuelt pga av motstand
   fra Sarpsborg 08 og Idrettsrådet. Vi opprettholder dialogen med Fredrikstad TK om et evt. samarbeidsprosjekt. Terje Nicolaysen tar kontakt. 

   Styremedlemmene savnet løpende informasjon om utviklingen underveis, og deltakelse om avgjørelse om bortfall av flytting til stadiion. 
   Flytting var lite realistisk, men styreleder tar kritikk for mangelfull informasjon. 

   Hall på Kalnes er fortsatt et alternativ, men det må først avklares hvilke skoler som evt. skal bruke hallen der. 

   Representant for Fredrikstad TK innkalles til møte ijanuar.

   Diverse 
   -Vi ønsker møte med de politiske partiene for å klargjøre "hva de ønsker med Sarpsborg tennisklubb" - hva kan vi forvente. 
    Det er viktig at tilbakemeldingene er skriftlige, så det blir mer håndfast å forholde seg til. Hvem fra STK deltar på møte?
    Representant for Høyre innkalles til møte i begynnelsen av januar.
 - Baneutstyr ble ryddet inn onsdag 15. oktober med deltakelse av 6 medlemmer.

Sosiale arrangementer
Julemøte er fastsatt til 4. desember på Festiviteten  kl. 18.00 - med påfølgende middag for styre og gjester kl. 19.00.  

 Sarpsborg 30.10.2014