Referat fra styremøte 19.8.2014

Refererat fra styremøte - Sarpsborg tennisklubb 19.8.2014 

Tilstede:         Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Arild Hansen Sundnes, Luis Arana Ruiz, 
                     Anders Folkvang, Elin Tvete,Yngvar Grina, Hilde Grina 

Fraværende:   Rune Hafell 

 

1. Referat fra forrige møte
    Referatet ble godkjent uten anmerkninger.

2 .Post 
    Region Østland Øst                   Info om innendørs lagserie 
    Norges Idrettsforbund               Bekreftelse på mottatt søknad om momskompensasjon 
    Østfold idrettskrets                   Ønske om å komme på klubb-besøk 
    Sarpsborg Idrettsråd                Håper vi stiller på Allidrettsdagen 13.9 kl. 12-15. Vi trenger frivillige. Sendes 
                                                  H.Norvald, men STK må stille med 3 personer. 
    Henrik Norvald                         Minner om at han engasjert som klubbveileder fra region og forbund i en liten 
                                                  stilling. Om vi trenger hjelp til planlegging av hall/boble etc. 
    Østfold Idrettskrets                   Inviterer til NIFs lederkurs for ungdom 15-19 år. Yngvar tar kontakt med Mathias.
    Brev til SA                               Åpent brev fra STK vedr. hall.
    Sarpsborg kommune                Nabovarsel -Kulås Amfi. 
    Sarpsborg kommune                Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan. Sentrumsbarnehage 
                                                  Hjalmar Wesselsvei. 
    NTF's hjemmeside                   Sarpsborg Tennisklubb mangler hall -protester fra nabo 
    Østfold Fylkeskommune            Fordeling av midler til idrettsanlegg 2014 - må brukes innen 2 år. 

3. Økonomi/regnskap
   Halvårsregnskap avventes. Forventede inntekter fremover er LAM-midler, moms og bingoinntekter. 

   Vi har mottatt kr 86.700 i medlemsavgift hittil, 30 fakturaer er ennå ikke betalt. Det er like mange medlemmer 
   som har sluttet som nye som er meldt inn. Enkelte medlemmer blir kontaktet - om de ønsker fortsatt medlemskap. 

4.Trening/turneringer 
   Det er betalt for leie av timer for trening i Halden. 
   2. laget ligger dårlig an på tabellen, men det kan kanskje være mer stimulerende for disse spillerne å spille 
   i en lavere divisjon. Det er tidvis vanskelig å skaffe folk til lagene. 
   Vårt veteranlag ligger også dårlig an på tabellen, men håper å unngå nedrykk.
   Vi fikk fra flere hold skryt for avviklingen av Grand Prix-turneringen og andre diverse klasser i uke 30. Salget/
   inntekter fra kiosken var imidlertid dårlig pga manglende informasjon til kioskansvarlig fra arrangør. Vi satser 
   på bedre opplegg neste gang - og satser også heller på turneringer som går fra fredag til søndag. 

   Det skal arrangeres klubbmesterskap, Østfoldmesterskap og Østfoldkarusell i september. Klubbhus/kjøkken 
   må vaskes før disse arrangementene. Elin skaffer personale til kiosken. 

5. Anlegg/klubbhus 
    Klubbhuset trenger oppussing - utvendig og innvendig. Men vi ser an utviklingen med evt. flytting av anlegget. 
    Bane 2 er bygd om - denne ble brukt (testet ut) i veterankamp. 

    Hall 
    Oppsett av boblehall er førstevalget til styret. Terje N og Lars Jørgen sørger for å presentere nabovarsel 
    til de nærmeste naboene. 
    Hvis bygging av boble ikke kan gjennomføres, satser vi på fast hall ved stadion - men vet ikke hvordan dette 
    evt. kan finansieres. Det arrangeres møte på stadion med Sarpsborg 08, Bandyklubben og Idrettsrådet vedr. evt. 
    bygging av hall ved stadion. Flertall i styret ønsker fast hall ved stadion, og at uteanlegget også flytter dit. Det 
    antas at dette vil medføre økt interesse og flere medlemmer i klubben. 

6. Diverse 
    Sosiale arrangementer 
    Det arrangeres grillfest for medlemmer med venner, fortrinnsvis på en tirsdag fra kl. 17 når det er flest 
    folk på banene. Vi satser på 2. september. Franz og Rndi-Brith bidrar. 

    Det satses også på å arrangere Åpen dag, arrangeres av Luis mellom 31.8 og 2.9. 

    Fest for tillitsmenn samt deltakere på lagene vil bli arrangert 10. oktober. Innbydelse sendes ut (Yngvar). 

    Forsikring av styremedlemmer - det antas at styremedlemmene er forsikret gjennom Idrettsforbundet -
    Randi-Brith sjekker ut hva forsikringen omfatter. 

    Når det gjelder innmelding av STK's medlemmer i Idrettsforbundet, er det forhåpninger om at kopi av medlemslisten 
    i Styreweb kan godkjennes med noen mindre tilpasninger. Arild sjekker med NTF, Ås hvordan det ligger an. 

Sarpsborg 21.8.2014