Referat fra styremøte Sarpsborg Tennisklubb 6.3.2014

Tilstede:          Rune Hafell, Arild Hansen Sundnes, Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Gabestad Hansen, Elin Tvete, 
                      Yngvar Grina og Hilde Grina 
Fraværende:    Luis Arana Ruiz, Anders Folkvang 

 

1. Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent uten anmerkninger 

2. Post
Brønnøysundregisteret             Gi tilbakemelding om hva bingoinntektene blir brukt til og sende regnskapstall for 2013.                                            

Sarpsborg Idrettsråd                 Innkalling til årsmøte 19. mars kl. 19.30. Yngvar, Terje N og Arild møter også til informasjonsmøte
                                               kl. 18.00 i forkant. 

Avtale med Borregaard              Fått kopi av avtale med Borregaard fra 1951, som har en varighet på 99 år. 

Sarpsborg kommune                 Saksfremlegg til politikerne om boblehall, evt. med 5 års garanti. 

 2. Økonomi/regnskap 

Vi avventer 1/2-års regnskap. Har mottatt kr. 45.000 i bingoinntekter fra ifjor høst. Vi har søkt Tennisregionen om støtte til 
hjertestarter, men har foreløpig ikke fått noe svar. Randi-Brith purrer. Vi har satt av kr. 15.000 til hjertestarter. 

4. Trening/turneringer 
Randi-Brith avtaler møte med Henrik Norvald (HN) for å få trenerkabalen på plass ut året. Antall treninger, og hvilke trenere HN skal knytte til teamet. Det bør avtales hvilket beløp HN skal tilbys for treningen, også hvor stor treningsavgiften for deltakerne
skal være. En mulighet er at HN disponerer banene og krever inn treningsavgiften, mot at deltakerne melder seg inn i klubben. 
Lars Jørgen kan være aktuell for trening av yngre spillere etter ferien. Vi bør også oppmuntre yngre medlemmer til å satse 
på trenerutdanning. 

Har HN søkt om turneringer ute og treningstid i Kalneshallen?

HN må levere liste over de som deltar på hans treninger med oversikt over foreldre. 

Vi må regne med litt vanskelige treningsforhold mens de to banene er under ombygging. 

5. Anlegg/klubbhus
To baner skal i første omgang bygges om til kunstgrusbaner, og det er om å gjøre å få startet arbeidet så raskt som mulig. 
Dette må sendes ut på anbud, og anbudsdokumentene må utarbeides snarest og sendes ut til aktuelle aktører. 

6. Hall
Klubbens leder har blitt kontaktet av politikere i kommunen i forbindelse med boblehall. Det vil bli foretatt en befaring med 
alle aktuelle parter før neste møte i kommunen (om ca. 1 mnd). 

Følgende vedtak ble gjort:

1. Styret i STK gir hallkomiteen fullmakt til å innhente anbud på opparbeidelse av bane 1 og 2 til kunstgrusbaner snarest. 

2. Styret i STK gir hallkomiteen fullmakt til å innhente anbud på oppsetting av boblehall, dersom komiteen mener dette er 
formålstjenlig for å få startet byggeprosessen snarest mulig. 

7.Diverse 
-Styremedlemmer og andre medlemmer i klubben oppfordres til å finne/kontakte firmaer som kan ønske å sette opp reklame-
  skilt på banene og senere i boblehallen. 
-Grasrotandelen gir små inntekter til STK - ca. kr. 9.000 pr.år. Medlemmene oppfordres til å spille for klubben. 
-Arild gir Elin kode for å komme inn på Styreweb. 
-Elin får som hovedoppgave å skaffe vakter til kiosk ved turneringer og andre arrangementer. 
-Lars Jørgen lager et lite sammendrag fra årsmøtet og sender SA. 

Dato for neste møte blir avtalt - avhengig av om/når vi mottar anbud på ombygging avbanene. 

Sarpsborg 10.3.2014