Protokoll fra Årsmøte i Sarpsborg Tennisklubb 6.2.2014

1.  Godkjennie de stemmeberettigede 
12 Stemmeberettigede var til stede. 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Innkallingen ble foretatt ved kunngjøring i Sarpsborg Arbeiderblad, på Facebook og gjennom mail til medlemmene. 

Det ble stiilt spørsmål til - om annonsering i Sarpsborg Arbeiderblad var nødvendig. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Yngvar Grina ble valgt til dirigent, Hilde Grina til referent og Gunnar Sørensen og Øivind Lunde 
til å underskrive protpkollen. 

4. Behandle årsmeldingen, eventuelle gruppeårsmeldinger
Yngvar Grina gikk gjennom årsmeldingen (beretningen)
Det var ingen kommentarer til beretningen.

5. Regnskap i revidert stand 
Yngvar Grina gikk gjennom postene på inntekts- og utgiftssiden i regnskapet. 

6. Innkomne forslag
Det forelå ingen innkomne forslag

7. Fastesette medlemskontingent
Det var enighet om å beholde nåværende medlemskontingent. 

8. Vedta budsjett
Budsjettet ble vedtatt. Det ble presisert at det i budsjettet var tatt hensyn til utgifter ved 
prosjektering av ev. oppsetting av boblehall. Det beregnes ca. kr. 50.000 i utgifter til konsulenter 
og byggesaksgebyr. Når det gjelder boblehall vil det bli ført eget regnskap for hallen.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Det var ingen endringer i planen. 

10.Valg

Det ble foretatt følgende valg
Leder                                Yngvar Grina 
Nestleder                           Randi-Brith Bjørge
Kasserer                            Arild Sundnes Hansen 
Sekretær                           Hilde Grina 
Styremedlemmer                 Lars-Jørgen H. Gabestad 
                                        Luis Arana Ruiz 

Varamedlemmer                  Anders Folkvang
                                        Elin Tvete

Revisorer                            Øivind Jansen 
                                        Jan Erik Walstad 
Regnskapsansvarlig              Thomas Feilberg Jacobsen 

Styret fikk fullmakt til å utpeke ny valgkomite ved en senere anledning.

11. Premieutdeling 
Premier for handicapturnering og klubbmesterskap i 2013 ble delt ut av Yngvar Grina og 
Lars-Jørgen H. Gabestad. 

 

____________________                                         ___________________

Gunnar Sørensen                                                     Øivind Lunde