Årsmøte i Sarpsborg Tennisklubb 7.2.2013

Årsmøte ble avholdt i STK’s klubbhus – det var 14 personer til stede. Innkalling til årsmøte var sendt ut på web, på facebook og gjennom Sarpsborg Arbeiderblad.

1

Konstituering

 

Yngvar Grina ble valgt til møteleder og Hilde Grina til referent

 

Lars Jørgen Hansen Gabestad og Gunnar Sørensen ble valgt til å underskrive protokollen.

   

2

Styrets beretning

 

Styrets beretning ble lest opp av Yngvar Grina

 

Beretningen inneholdt bl.a. sammendrag av beretningene fra utvalgene. Regnskap var godkjent og revidert.

Kommentarer til beretningen:

Kulås open var singleturnering, ikke double som nevnt i beretningen.

STK bidro til Allidrettsdagen i Kulås – det var ca. 100 personer innom banene.

3.

Beretninger fra komiteene

Siden styrets beretning bl.a. var et sammendrag av beretningene ble disse ikke lest opp.

4

Regnskap 2012

Postene i regnskap og budsjett ble lest opp og enkelte poster gjort rede for.

Økonomien er solid – med overskudd på kr. 183.000,-.

Vi må regne med lavere inntekter fra bingospill fremover

5

Innkomne forslag

Lovnorm for idrettslag samt vedtekter for STK ble enstemmig vedtatt.

6

Fastsette kontingent for 2013

Det ble ingen endringer i kontingenten.  For evt. å endre størrelsen på kontingenten må det leveres skriftlig forslag til årsmøte.

7

 Forslag til budsjett

Forslag til budsjett ble vedtatt  – med en utgiftsside på til sammen ca. kr 367.800 og en innteksside på kr. 420.000.

8

Valg

Følgende styre ble valgt:

 

Formann

Yngvar Grina

 

Nestleder/leder sportskomite

Randi-Brith Bjørge

 

Kasserer

Arild Sundnes

 

Sekretær

Hilde Grina

 

Leder Hallkomite

Rune Hafell

 

Leder Anleggs- og huskomite

Luis A. Ruiz

 

Medie/markedsansvarlig

Lars J. Hansen Gabestad

 

Varamedlemmer

Anders Folkgang

   

Jon Sverre Grønnerød

     
 

Revisorer

Øyvind Jansen og Jan Erik Walstad

     

Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å finne medlemmer til valgkmiteen.

 

9

Premieutdeling

 

Premier ble delt ut til de deltakerne som var til stede på møtet.

Resten deles ut ved en senere anledning.  

   

Sarpsborg 17.2.2013