Referat fra styremøte i Sarpsborg Tennisklubb 25.09.2012

Til stede: Rune Hafell, Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Yngvar Grina og Hilde Grina
Fraværende: Arild Hansen Sundnes og Luis Arana Ruiz

1

Referat fra forrige styremøte.
Referatet ble godkjent uten anmerkninger


2 Post

Sarpsborg Idrettsråd
Brev med invitasjon til ”barne- og ungdomskveld i Sarpsborg”. Yngvar møter.

Brev NTF
Ledermøte  2012 – Thon hotell 10.11.2012. Ingen deltar fra STK.

Sparebank 1
Forsikringsavtale for perioden 1.10.2012 – 01.10.2013
Innhold i avtalen

Borg Bingo
Referat fra generalforsamling 16.4.2012

Borg Bingo
Søknad om tillatelse til bingospill 2013

Diverse parter
Diverse korrespondanse vedr. oppføring av tennishall på Kalnes


3 Økonomi/regnskap

Ifølge oversikten har vi omtrent samme medlemstall som på denne tiden i fjor.
(244 medlemmer). Egenkapitalen i klubben er solid. På utgiftssiden fremover forventes bl.a. regning for utgifter til konsulenter for prosjektering av hall.


4 Anlegg/klubbhus

- Det trengs mer sprøyting ved banene neste år – for å unngå så mye ljobb med luking
- Det kjøpes inn nye koster til banene
- Det sendes skriv til NTF med søknad om støtte til utstyr
- Erfaring fra vedlikehold bane 2 – det må valses mer intensivt fra begynnelsen neste år


5 Turneringer

Østfoldmesterskapet er avviklet. Resultater for deltakere fra STK:
Anders Edstrøm ble nr. 3 i klassen for herrer og Yngvar Grina nr. 2 i klassen for veteraner . I klassen for juniorer under 14 ble Mathias Oldenbrantt nr. 2. I lagkamp for juniorer ble det seier for Sarpsborg over Halden. Klubbmesterskapet går sin gang. I handicap-turneringen ble det seier til Fredrik Weberg over Kenneth Reinaas.

Trening

H. Norvald har klart opplegget for innendørssesongen. Vi støtter våre deltakere – som tidligere med kr. 500 høsten 2012 og våren 2013. Lagkamper for juniorene var et meget populært tiltak. Det vil bli gitt støtte til liknende arrangement innendørs.

Henrik Norvald vil i sammarbeid med NTF ha møte med alle Østfold-klubbene.Vi vil få invitasjon til møte som avholdes på klubbhuset 13.10. Vi forventer forslag til tiltak for Østfold-tennisen etter at midler fra regionen ble overført til NTF. Våre representanter på møtet: Terje Nicolaysen, Terje Bjørge og Rune Hafell. Snitter bestilles. (Yngvar gir Luis beskjed).

Allidrettsdagen: Over 110 barn var innom våre baner på Allidrettsdagen. Disse fikk prøve seg på banene, godt hjulpet av Randi-Brith  og Yngvar, samt juniorene Sara og Sheshlaine som trenere. Jonatan var med som trener halve tiden.

Henrik Norvald arrangerer spill på banene i høstferien.

Trening i Onsøy-hallen er avlyst, 2 x 2 timer er bestilt i Halden.
Vi har kontakt med Halden tennisklubb vedr. mulig bytte av baner inne i Halden og ute i Sarpsborg. Evt. 2 baner av 2 timer.

Det har vært en del problemer med syksomsforfall på 1. laget i år. Det vurderes hvem som ønsker/kan spille på laget nese år. Lars Jørgen kontakter potensielle spillere og kommer med en vurdering på slutten av året. Enkelte spillere må muligens melde overgang til STK. Evt. avmelding av laget må skje i god tid før sesongen starter. Det er viktig å ha et god 1. lag i klubben, så enkeltspillere ikke velger å spille for andre klubber.

Det ble gjort vedtak på at 1. og 2. laget trener gratis i Halden innendørs.

Lag som deltok i serien i fjor er automatisk meldt på i år, med mindre de ikke melder fra at de ikke ønsker å delta. Lagenes kapteiner har ansvaret.

Styret ble enig om at Lars J. Hansen tar kontakt med Henrik Norvald og Jonatan – om de ønsker å spille lagkamper for STK - uten kompensasjon for evt. tapte inntekter. Saken kan imidlertid bli behandlet på nytt til neste år, dersom skadeproblemer for antatte førstelagsspiller blir vesentlige.


6 Hall

Søknad om støtte til hall er levert kommunen, fristen var 15.9. Tilleggsopplysninger med budsjett og opplysninger om mulige sponsorinntekter vil bli sendt inn så snart de foreligger.

Formannen i hallkomiteen redegjorde fra formøte om utviklingen på hallfronten. "Kalnes flerbrukshall" (tennishall) var det alternativet som hallkomiteen jobbet med, og planene var langt fremskredeet med oppsatt kostnadskalkyle fra Prosjektforum. Søknad om angivelse av tomt var sendt Fylkeskommunen, likeså søknad om
kr. 600.000 i støtte fra kommunen, samt søknad gjennom kommunen om UI-midler til hallen. STK står for utleie av baner.

VEDTAK 1:
Et enstemmig styre gir sin tilslutning til videreføring av prosjektet på Kalnes. I den forbindelse bevilges kr. 3 mill til ny hall under forutsetning av at det blir tilnærmet tennisdekke og kun linjer for tennisspill i hallen.

VEDTAK 2:
Styret godtar også et låneopptak på kr. 2 mill, men forutsetter at komiteen jobber sterkt mot private sponsorer og offentlige institusjoner for å redusere låneopptaket mest mulig.).

Fraværende styremedlem Arild Hansen Sundnes gir etter samtale også sin fulle støtte til ovennevnte vedtak


7 Diverse

- Det mangler resultater fra divisjonstennisen på weben - Anders legger inn.

- Det er lagt opp til nye Web-side for klubben. Det mangler foreløpig en del opplysninger, samt korrigeringer av andre. De mangler også bildefiler fra den gamle web-siden. De som trenger det (blant annet Henrik Norvald) vil få tilgang til å legge inn stoff – opplæring vil bli gitt så snart som mulig.  Det ble bemerket at fargen på teksten kunne virke litt ”blass”. 

- Neste styremøte blir torsdag  22.11 kl. 18.00 på Festiviteten.