Referat fra styremøte 21.5.2012

Til stede: Arild Sundnes, Rune Hafell, Randi-Brith Bjørge, Lars Jørgen Hansen Gabestad, Luis Arana Ruiz (delvis), Yngvar Grina og Hilde Grina.

Varamenn møtte ikke

1 Referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger

2 Post
- Mail fra Terje Nicolaysen til Sarpsborg kommune vedr. hall
- Referat fra Rune Hafell fra møte med kommunen
- Informasjon om at Fredrikstad tennisklubb har trukket sitt lag i 2. div.
- Informasjon om at overgang for Kenneth Reinås til STK er i orden
- Informasjon NTF om rangering av spillere på divisjonslag
- Baller er bestilt – Randi-Brith

3 Økonomi/regnskap
- Det sendes ut faktura til skiltsponsorer
- Det er sendt ut regninger på kontingent – i alt 142 fakturaer på til sammen kr. 119.900.
- Pr. i dag har 179 medlemmer betalt – totalt kr. 74.200. Kr. 41.900 er pr. d.d. utestående. (84 medlemmer har ikke betalt). Vi sender purring.
- Pr. 1.1 hadde klubben 246 medlemmer – det har tilkommet 24 og 7 har meldt seg ut.
- STK har kjøpt inn ny og større TV til klubbhuset og bestilt sportspakke med herretennis.
- Vi satser på å få skilt på banen fra Nordea – pga vårt kundeforhold til banken.
- Medlemmer som ikke betaler medl. avgift strykes etter ett år. De som melder seg inn igjen – må også betale det de skylder, dersom de har spilt uten å betale året før.
- Medl.kontingent: Gratis for æresmedlemmer, styret og varamedlemmer med familier

4 Anlegg/klubbhus
- Bane 2 er i bedre tilstand – og bør brukes mest mulig – OBS riktig fottøy.
- Det er behov for bedre renhold/orden på klubbhuset -.
- 17. mai arrangementet var vellykket også i år – ca. 35 personer deltok.
- Arrangement på Kalnes – ble meget vellykket – det antas at ca. 200 personer var innom. Mange uttrykte at det var moro å prøve på tennis – og vi håper at disse følger opp på vår egen åpne dag 25. mai.
- Brusautomat er satt opp
- Prisen for å leie klubbhuset for en kveld er kr. 750 (vask må foretas av leier).

5 Trening/turneringer
- Alle som spiller lagtennis og turneringer må løse lisens
- Lagene skulle sende inn referat fra kampene til Lars J. – dette er ikke gjort. Det trengs en kort tekst om resultater + evt. andre forhold som kan nevnes.
- Det tas bilde av hvert lag
- Foreldremøte – Jon Sverre., Luis, Lars Jørgen og Yngvar møtte – ca. 8 – 10 foreldre var til stede.
- Det er behov for e:mail adresse til foreldre som har barn på kurs/trening, samt liste med telefonnummer - så kurs- og treningsdeltakere kan kontakte hverandre og avtale spill utenom treningene. Lars Jørgen avtaler med Henrik Norvald. Trening starter på bane 1. og 2 – så foreldrene kan oppholde seg ved klubbhuset.
- Handicapturnering vil starte opp – påmeldingsfrist 31.5.
- Trening: Vi har ca. 30 barn og unge samt 10 voksne i fast trening. De som deltar på kurs har mulighet til å spille også andre dager hvor det er ledige baner. Det ble diskutert hva det var rimelig å sponse kursdeltakere med. Vi har hittil sponset inne trening i fjor høst og i vår.
- Rune fikk i oppdrag å sette opp en oversikt over hvilke sponsormidler som gis til forskjellige grupper.
- Hva med potensielle spillere/medlemmer med dårlig økonomi-?
- Hva er medlemskap og hva er trening. Når bør folk bli medlemmer-?
- Vi må være litt varsomme med å "dele ut" for mye i sponsing fordi vi nå har god økonomi – det kan bli vanskeligere i fremtiden hvis vi får utgifter til hall.
- Skoler (SFO) har vært og spilt.

6 Hall
- Terje og Rune har vært i møte med kommunen – som har Kalnes som sin favoritt. Kommunen tok kontakt med Fylkeskommunen – skal ha møte "før St. Hans". STK må med tidlig i planprosessen ved Sandesundsveien skole.

7 Diverse
- Bilde av styremedlemmer – hvert styremedlem sender inn bilde til Lars J. – evt. tas bilde på neste styremøte.
- Det mangler oppslag på klubbhuset om turneringer i regi av NTA.
- Tillitsmannsfest: Vi avklarer om 1. eller 8 juni blir datoen.
- Vedtekter for STK vurderes opp mot forbundets vedtekter – ser ut til å være i orden.
Evt. tillegg for "æresmedlemmer gratis medlemskap" – og for familier bør betegnelsen
være "familie-kontingent".
- Det er ønske om sykkelstativ utenfor klubbhuset – det bør ryddes plass foran skur.
- Borg Bingo – det ble vedtatt på årsmøtet å ikke utvide med flere medlemmer.

Neste styremøte blir 25. juni kl. 18.00.